תקנון האתר

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר מגזין אפוק בע"מ ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "האתר"):

מבוא

 1. השימוש באתרי מגזין אפוק בע"מ מותנה בהסכמה לתנאי שימוש הכלולים במסמך זה. עצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי מגזין אפוק בע"מ ו/או כל חלק מהם יחשב להסכמה לתנאי השימוש ולהתחייבות לפעול בהתאם להם.
 2. מגזין אפוק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הגולשים באתר מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים אלו.
 3. בכל מקום בו מופיע "החברה" או "אפוק" הכוונה לחברת מגזין אפוק בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה. כמו כן, בכל מקום בו מופיע "אתר אפוק" או "האתר" או "אתרי אפוק", הכוונה לאתר אפוק והשירותים המוצעים במסגרתו בגרסאות למחשבים, למכשירים ניידים וכן ליישומוני אפוק השונים.

אחריות וזכויות

 1. החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.
 2. החברה נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמשי האתר ופועלת להוראות החוק בכלל ותקנות הגנת הפרטיות בפרט. יחד עם זאת, החברה לא יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לשרתיו ומחשביו ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה. לפרטים נוספים יש לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות שלנו.
 3. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לאתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות (לינקים) המופיעים בכתבות או תגובות שמתפרסמות באתר.
 4. החברה אינה אחראית לתוכן המסופק על ידי צד ג’ ומוצג באתר, כולל מודעות, תוכן שיווקי (הכולל טקסטים ותמונות המסופקים על ידי צד ג'), או פרסום אוטומטי (לדוגמא - פרסומות גוגל, אאוטבריין או טאבולה ודומיהם), ובתוך כך מודעות פרסומיות ותגובות המופיעות באתר. כמו כן החברה לא אחראית לזכויות היוצרים של התמונות והטקסטים המתקבלים מצד ג' לפרסום או לכל פגיעה כתוצאה מפרסומם - וכל פרסום מכל סוג הוא באחריות המפרסם בלבד.
 5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים לכל פרסום לרבות תכנים, כתבות, תמונות, איורים, עיצובים, לוגו, אייקונים, פונטים וכיוצ"ב המתפרסמים באתר ומטעם האתר (מלבד תוכן שיווקי, פרסומות ותגובות על ידי צד ג' - ראו סעיף קודם 4.) שייכים באופן בלעדי לחברה ו/או תחת הסכמי שימוש שונים בין החברה לצד ג'. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, להפיץ סיכומים לתוכן או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בכל חלק מהנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים.
 6. כל קישור לתוכן המופיע באתר יעשה לעמוד האינטרנט המקורי והמלא. אין לקשר ישירות לתכנים כלשהם מחוץ להקשר שבו הופיעו במקור. כמו כן, חל איסור להציג את העמוד בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה השייכת לאתר אחר.
 7. החברה רשאית לשנות את אופן ההפעלה או לגבות תשלום עבור שירותים, מדורים וערוצים באתר, כולם או חלקם, וכן להפסיק את הפעלתם ולהסיר לצמיתות תכנים מהאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הנך מתבקש להודיע לנו על כך. כך גם אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המפורסם באתר הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהי – אנא הודע על כך מידית לחברה בצירוף פירוט מלא, לכתובת: [email protected]

רישום לאתר

 1. הגישה לשירותים ותכנים שונים באתר, כולם או חלקם, עשויה להיות מותנית ברישום לאתר. פרטי הרישום יישמרו במאגר מידע בבעלות החברה אשר רשום כדין.
 2. בעת ההרשמה לשירותים מסוימים באתר תידרש למסור פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. יש למסור פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד כתנאי לרישום. יובהר כי חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים בכלל ופרטים המתחזים לאדם אחר בפרט.
 3. הרישום לאתר הוא אישי ומיועד לשימוש פרטי של אדם אחד. אין לשתף את חשבונך עם אחרים ואין להעביר את פרטי הכניסה שלך לצד ג’. באחריותך לשמור היטב על סיסמת הכניסה לשירותים באתר ולעדכן אותה מעת לעת בכדי לשמור על בטחונה.
 4. אין כל חובה למסור לחברה כל מידע כאמור לצורך הרישום, אולם ללא מסירתו לא נוכל לאפשר שימוש בשירותים הדרושים רישום. החברה תעשה שימוש בפרטים שמסרת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המתעדכנת מעת לעת.
 5. החברה רשאית לחסום או להגביל את חשבונו של משתמש שיפר כל סעיף מתנאי שימוש אלו לכל תקופה שיראה לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

תגובות (טוקבקים)

 1. התוכן המופיע בתגובות באתר אינו תוכן המסופק, נערך או נבדק על ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית בשום צורה לתוכן התגובות, ובתוך כך איננו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגובות לרבות לגבי שגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר עלול להתפרסם בהן.
 2. כל שימוש שיעשה המשתמש בהסתמך על תגובות הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור לכל צד שלישי את פרטי כותב התגובות, ככל שאלו מצויים ברשותו וזאת בהתאם להוראות הדין החל.
 4. תנאי שימוש למשתמש לכותבי תגובות באתר החברה:

א. תנאי לשימוש במערכת התגובות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

ב. האפשרות לכתוב ולפרסם תגובות אינה מוגבלת למשתמשים רשומים ומזוהים באתר החברה. חל איסור מוחלט להזדהות ולהגיב בצורה שמתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר.

ג. החברה תומכת בחופש הביטוי, אך לא פחות מכך גם בתרבות דיון. אין לשלוח תגובה המכילה תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, פוגע, גזעני, משמיץ, העלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

ד. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין. בתוך כך, אין לפרסם תגובה העלולה לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או לגרום לנזק.

ה. החברה וכל נציג מטעמה יהיה רשאי למחוק תגובות – בחלקן, או כולן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה בלא כל מתן הודעה מראש.

ו. משתמש שיפר תנאי מתנאים אלו עלול להיחסם לצמיתות ממערכת התגובות. חסימה זו עלולה לכלול ככל שהדבר ניתן, גם הסרת תגובות העבר של אותו משתמש והן את אפשרותו לפרסם תגובות נוספות במערכת בעתיד. משתמש המפר תנאי מתנאים אלו מוותר מראש על כל דרישה לשיפוי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו כתוצאה מחסימה כאמור.

ז. כותב ו/או מפרסם תגובות מתחייב בזה לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

ח. כותב ו/או מפרסם תגובה מקנה לחברה ללא כל תמורה כספית או אחרת, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן שפרסם באתר החברה. החברה תוכל, למשל, לפרסם מחדש את התגובה בהתאם לשיקול דעתה בכל פרסום של החברה לרבות לקט או בדיוור אוסף תגובות נבחרות, לשבץ את תוכן התגובה בכתבה כלשהי וכיו"ב, תוך מתן קרדיט לכותב התגובה בהתאם לפרטיו כפי שפרסם באתר.

רכישת מנוי או שירות

 1. השימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות כרוך בתשלום חודשי.
 2. תמורת רכישת מנוי חודשי לשירות באתר יחויב הלקוח בתשלום חודשי (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר.
 3. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.
 4. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המנוי בכתב על רצונו להפסיק את השימוש בשירות. את ההודעה יש למסור לשירות הלקוחות באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
 5. ניתוק המנוי מהשירות והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המנוי (כך שהמנוי לא יחויב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה).
 6. יובהר כי השימוש בשירות יתאפשר אך ורק למנויים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות בחברה. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל החברה עם הפסקת המנוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.

מסירת מידע לחברה

 1. משתמש שיעביר מידע לחברה, באמצעות הודעת דוא"ל ו/או בכל דרך אחרת, מתחייב כי מדובר במידע אשר הינו נכון ואמיתי למיטב ידיעתו, אשר הובא לידיעתו בדרך חוקית.
 2. מערכת אפוק תוכל לפעול על מנת לבדוק ולאשש את נכונות המידע וכל דבר אחר הקשור אליו ותוכל לפרסם את המידע כלשונו, באופן ערוך או כחלק מידיעה אחרת שתתפרסם על ידי אפוק בערוצי הפרסום השונים שלו – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. למוסר מידע אין ולא תהיה כל טענה או דרישה כלפי אפוק בקשר לזכויות על הידיעה או תוכנה והוא מוותר על כל טענת זכויות יוצרים בקשר לידיעה. מוסר מידע מוותר על כל תמורה עבורו, בכסף או בשווה כסף.
 4. החברה מתחייבת שלא לחשוף את זהותו של מקור אשר ביקש להישמר חסוי, אלא בהסכמתו של המקור ובכפוף להוראות הדין.

דין וסמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתרי החברה לרבות השירותים שניתנים באמצעות האתר ותקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר אפוק ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.